Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Zamówienia publiczne

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, przebudowa instalacji wentylacji i wykonanie instalacji klimatyzacji, wymiana pokrycia dachu oraz remont elewacji kamienicy przy Rynku Starego Miasta 2

Warszawa: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, przebudowa instalacji wentylacji i wykonanie instalacji klimatyzacji, wymiana pokrycia dachu oraz remont elewacji kamienicy przy Rynku Starego Miasta 2
Numer ogłoszenia: 102409 - 2016; data zamieszczenia: 24.06.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Załączniki:

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sdk.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: STAROMIEJSKI DOM KULTURY Rynek Starego Miasta 2 00-272 Warszawa.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.07.2016 godzina 13:00, miejsce: STAROMIEJSKI DOM KULTURY Rynek Starego Miasta 2 00-272 Warszawa sekretariat.

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Informacja z dnia 20.07.2016 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty - informacja dostępna na www.sdk.pl.

Data ogłoszenia:
24-06-2016
Data wprowadzenia:  24-06-2016


Wprowadził Wojciechowski B. 2016-06-24
Aktualizujący Wojciechowski B. 2016-07-22
Zatwierdzający Wojciechowski B. 2016-07-22
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2016-07-22
Wersja standardowa