Kanał Wyżej
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, przebudowa instalacji wentylacji i wykonanie instalacji klimatyzacji, wymiana pokrycia dachu oraz remont elewacji kamienicy przy Rynku Starego Miasta 2

Treść
Warszawa: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, przebudowa instalacji wentylacji i wykonanie instalacji klimatyzacji, wymiana pokrycia dachu oraz remont elewacji kamienicy przy Rynku Starego Miasta 2
Numer ogłoszenia: 102409 - 2016; data zamieszczenia: 24.06.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Załączniki
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sdk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: STAROMIEJSKI DOM KULTURY Rynek Starego Miasta 2 00-272 Warszawa.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.07.2016 godzina 13:00, miejsce: STAROMIEJSKI DOM KULTURY Rynek Starego Miasta 2 00-272 Warszawa sekretariat.
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Informacja z dnia 20.07.2016 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty - informacja dostępna na www.sdk.pl.


Data ogłoszenia
2016-06-24

Data wprowadzenia:  24-06-2016

Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Ogłoszenia i informacje

Wersja standardowa